BELHÎ, Ali b. Ahmed

Nûruddîn Ebü’l-Kasım Alî b. Ahmed el-Belhî

IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı bilinen astronom ve matematikçi.

Hayatı hakkında bilgi bulunmamakta, yalnız eserleriyle tanınmaktadır. Muhtelif yazmaları mevcut olan üç eserinden hiçbiri henüz yayımlanmamıştır. Bazı nüshaları İstanbul kütüphanelerinde de bulunan eserleri şunlardır: 1. Sırrü’l-esrâr fî hakıkati’t-tesyîr ve’l-istimrâr (TSMK, Hazine, nr. 486). 2. Kitâbü’l-Medhal fî ilmi’n-nücûm (Kitâbü’l-Medhal fi’l-ahkâmi’l-felekiyye) (Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 1193, Ayasofya, nr. 2702; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2799). 3. Kitâbü’l-Kırânât (Nuruosmaniye Ktp., nr. 2799/2) (eserleri ve diğer yazmaları hakkında geniş bilgi için bk. Sezgin, VII, 176-177).