Astronomi

Astronomi. Astronomi tarihinde Batlamyus sisteminde düzeltme yapmaya kalkışan ilk reformistlerden biri kabul edilen Sâbit özellikle Latince’ye tercüme edilen, Arapça’sı günümüze ulaşmamış De motu octave sphere ile Risâle ilâ İsĥâķ b. Ĥuneyn adlı eserlerinde kinematik varsayımını ileri sürer ve hareket olgusunu sekizinci felekle açıklamaya çalışır. Ekinoksların trepidasyonunu dokuzuncu felek yardımıyla izah eden Sâbit’in bu çalışmasıyla trepidasyon teorisi ilk defa İslâm astronomisinde ortaya çıkmaya başlar. Sâbit, astronomide ayrıca Kitâb fî śanǾati’ş-şems’de güneşin, Ķavl fî îżâĥi’l-vech elleźî źekere Baŧlamyus’da ayın görünen hareketleriyle Fî Ĥisâbi rüǿyeti’l-ehille’de yeni ayın görülmesi konusunda çalışmalar yapmıştır.

sponsorlu bağlantılar