ALİ KUŞÇU

Türk-İslam dünyasının en önemli astronomi bilgini olan Ali Kuşçu, 1400 yılında Semerkant’ta dünyaya gelmiştir. Babası, ünlü Türk astronomi bilgini ve dönemin sultanı Uluğ Bey’in kuşçusu vazifesinde bulunduğundan ailesi ‘Kuşçu’ takma adıyla tanınırdı.

Daha çocuk yaşlarında matematik ve astronomi ile ilgilenen Ali Kuşçu, dönemin bu konuda en ileri gelenlerinden matematik ve astronomi eğitimi aldı. Uluğ Bey’in yardımcılığı ve rasathane müdürlüğü vazifelerinde bulundu. Ali Kuşçu, daha sonra Fatih’in daveti için İstanbul’a geldi. Osmanlı-Akkoyunlu sınır bölgesinde büyük ilgi gören Ali Kuşçu, Ayasofya Medresesinde müderris görevine getirildi. Ömrünün sonuna kadar gençleri yetiştirmeyi vazifesi bildi. Ali Kuşçu İstanbul’da o zamana dek astronomi ile ilgilenen ilk bilgindi. Ali Kuşçunun İstanbul medreselerinde verdiği dersler sayesinde astronomi ve matematik alanında gelişme kat edildi. Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 senesinde İstanbul’da hayatına veda etti.
Ali Kuşçunun Astronomi Türündeki Eserleri
Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey
Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li’l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid)
Risâle fî Asli’l-HâricYumkin fî’s-Sufliyyeyn
Şerh ‘ale’t-Tuhfeti’ş-Şâhiyye fî’l-Hey’e
Risâle der ‘İlm-i Hey’e
El-Fethiyye fî ‘İlmi’l-Hey’e
Risâle fî Halli Eşkâli’l-Kamer

Ali Kuşçunun Matematik Eserleri:
er-Risâletu’l-Muhammediyye fî’l-Hisâb
Risâle der ‘İlm-i Hisâb
Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:
eş-Şerhu’l-Cedîd ‘ale’t-Tecrîd
Hâşiye ‘ale’t-Telvîh
Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:
et-Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye

sponsorlu bağlantılar