Eserleri

1. el-Münteķā* min aħbâri’l-Muśŧafâ (Delhi 1296, 1332; nşr. Muhammed Hâmid el-Fıkī, I-II, Kahire 1350-1351/1931-1933, 1398/1978; Beyrut 1398; Riyad 1402, 1403). Eser ayrıca Münteķa’l-aħbâr min eĥâdîŝi seyyidi’l-aħyâr, Münteķa’l-aĥkâm, el-Münteķā min eĥâdîŝi’l-aĥkâm gibi çeşitli adlarla da anılmış ve bunların bazılarının farklı eserler olduğu ileri sürülmüştür. Kütüb-i Sitte ve Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inden seçilip konularına göre sıralanmış ahkâm hadislerini ihtiva eden eser üzerinde Muhammed b. Ali eş-Şevkânî Neylü’l-evŧâr şerĥu Münteķa’l-aħbâr adıyla bir şerh yazmış olup her iki kitap birlikte basılmıştır (Kahire 1297, 1344, 1347, 1357). Ebü’l-Feth Muhammed b. Abdürreşîd b. Mahmûd el-Keşmîrî’nin eser üzerine Nüzülü men itteķā bi-keşfi aĥvâli’l-Münteķā adıyla yaptığı çalışma, birkaç risâle ile birlikte el-Münteķā min aħbâri’l-Muśŧafâ’nın kenarında yayımlanmıştır (Delhi 1296, 1332).

2. el-Muĥarrer fi’l-fıķh Ǿalâ meźhebi’l-İmâm Aĥmed b. Ĥanbel (I-II, Riyad 1984, 2. bs.). Özellikle talebelerin kolay ezberlemesi için fıkhî istidlâller kaydedilmeden muhtasar bir tarzda yazılmıştır. Şemseddin İbn Müflih el-Makdisî’nin eser üzerinde en-Nüket ve’l-fevâǿidi’s-seniyye alâ müşkili’l-Muĥarrer adıyla yaptığı çalışma el-Muĥarrer ile birlikte basılmıştır (I-II, Kahire 1369/1950; Riyad 1984). Ayrıca Abdülmün‘im b. Abdülhak el-Katîî’nin esere Taĥrîrü’l-muķarrer fî şerĥi’l-Muĥarrer adıyla bir şerh yazdığı belirtilmiş (Abdülkādir Bedrân, s. 433), Abdurrahman b. Mahmûd b. Ubeydân el-Ba‘lî de Zevâidü’l-Kâfî ve’l-Muĥarrer ale’l-Muķni adlı bir çalışma yapmıştır (Dımaşk 1379/1959; Riyad 1401/1981).

3. el-Müsevvede fî uśûli’l-fıķh. Müellifin tamamlayamadığı bir çalışma olup oğlu Abdülhalîm ile torunu Takıyyüddin İbn Teymiyye esere son şeklini vermişlerdir (nşr. Muhammed Muhyiddin el-Hatîb, Kahire 1383/1964, 1983; Beyrut, ts.; nşr. Ahmed b. İbrâhim ez-Zervâ, Riyad 1405).

4. Münteha’l-ġāye fî şerĥi’l-Hidâye. Ebü’l-Hattâb el-Kelvezânî’nin Hanbelî fıkhına dair el-Hidâye adlı eserinin şerhidir. Hac bahsine kadar olan kısmı dört büyük cilt halinde temize çekilmiş olan eserin devamı müsvedde halinde kalmıştır (İbn Receb, II, 252).

Çok sayıda eser yazdığı belirtilen İbn Teymiyye’nin Kitâb fi’l-eĥâdîŝi’l-mevżûa elletî yervîha’l-âmme ve’l-ķuśśâś ale’ŧ-ŧuruķāt, Mushaf tertibini dikkate alarak tefsire dair hadisleri toplayıp senedleriyle birlikte verdiği Eŧrâfü eĥâdîŝi’t-tefsîr, ayrıca Urcûze fî ilmi’l-ķırâe, el-Aĥkâmü’l-kübrâ, el-Maħzen fi’l-fıķh adlı kitapları da kaynaklarda zikredilmektedir.

sponsorlu bağlantılar