Eserleri

1. Bülġatü’s-sâġıb ve buġyetü’r-râġıb (nşr. Bekir b. Abdullah Ebû Zeyd, Riyad 1417/1997). Müellif Gazzâlî’nin el-Basîŧ, el-Vasîŧ ve el-Vecîz adlı eserleri gibi biri diğerinin muhtasarı mahiyetinde fıkha dair üç kitap yazmış olup en hacimlisi Telħîśü’l-maŧlab fî telħîśi’l-meźheb, orta büyüklükte olanı Terġībü’l-ķāśıd fî taķrîbi’l-maķāśıd ve muhtasarı da Bülġatü’s-sâġıb’dır. Özellikle ihtiva ettiği alt başlıklar dolayısıyla benzer eserlerden daha sistematik olan Bülġatü’s-sâġıb’da sadece temel kurallar ve ittifak edilen görüşler verilmekte, ihtilâflara ve delillere temas edilmemektedir. Hanbelî mezhebinin ana metinlerinden biri olmasına rağmen eser üzerine herhangi bir şerh veya hâşiye yazılmamıştır. Süyûtî’nin İbn Teymiyye’ye nisbet ettiği Muħtaśar fi’l-fıķh adlı eser de (Ŧa-baķātü’l-müfessirîn, s. 100) muhtemelen bu kitaptır.

2. el-Müsid li-źevi’l-elbâb fî ilmi’l-ĥisâb. Klasik kaynaklarda adına rastlanmayan eserin bir nüshası Gotha’da Landesbibliothek’te mevcut olup müellif bu eserini, el-Muvażżıĥ fi’l-ferâiż adlı kitabını öğrencilerine okuturken konular içerisinde geçen matematik hesaplarını daha iyi anlayabilmeleri için yazdığını belirtmektedir (Pertsch, I, 131-133). Kaynaklarda İbn Teymiyye’nin ayrıca et-Tefsîrü’l-kebîr (otuz cilt civarında), Şerĥu’l-Hidâye li-Ebi’l-Ħaŧŧâb, el-Muvażżıĥ fi’l-ferâiż ve Dîvânü’l-ħuŧabi’l-cumiyye (Tuĥfetü’l-ħuŧabâ mine’l-beriyye fi’l-ħuŧabi’l-minberiyye) adlı eserleri bulunduğu zikredilmektedir.